تأمین قطعات از کوچک تا بزرگ از پیچ و مهره گرفته تا فلکسیبل .. و از لوله و اتصالات گرفته تا قطعات برقی .. و از الکتروموتور گرفته تا ایرند همه و همه مستلزم دارابودن یک نیروی انسانی متعهد و کارکشته و کاربلد است .
لذا یک نیروی انسانی وارد کار میتواند کلیه بازار و خرید قطعات را به نحو أحسن خریداری نموده و جهت سفارش به واحد های تولید و خدمات پس ازفروش برساند .
از اینجاست که میتوان از یک نیروی انسانی بعنوان یک سرمایه انسانی نامبرد .
اگر در واحدهای فروش و خدمات پس از فروش ، دستگاهها بعنوان یک کامل کننده خط هوای فشرده بفروش میرسد در واحد تدارکات یک دستگاه شامل چندصد قطعه میشود که نشان از سختی کار است و این برآورده نخواهد شد جز با رساندن دقیق و سریع این قطعات . و این مستلزم داشتن یک سرمایه انسانی متعهد است .
نیروی-انسانی-سرمایه-انسانی
کار-و-سرمایه-ی-ایرانی
تولید-و-رونق-داخلی
مدیر تدارکات و فنی :
قاسم جلودار
تابستان98